• Cataleya Art

West Somerset Railway - Williton Station, Somerset, Great Britain

Zaktualizowano: 11 kwi 2021

It is said that the goal is not important, but the path itself ... I fully agree with it. Especially, that while traveling the way you can also come across something unusual. You can discover something by accident. If we dare to deviate a bit from the road, we can sometimes enter a completely different world. This was also in my case.


One spring day in 2019 I went on tour. It was a trip from the category - exploring the near and distant surroundings of my place of residence. It turned out that sometimes you don't have to go far to discover some 'pearls'. For me, 'pearls' is a concept that often has no specific definition, and it can't be assigned to a specific category. These are simply breathtaking views, places that cannot be forgotten, that evoke a feeling of excitement - when exploring them. For everyone, this 'pearls' can mean something different. We are different and delight us with completely different views and this is beautiful. The world and its beauty won't be overlooked by us. Deviating from the road - I entered a completely different world. I was encouraged to change direction by a sign bearing the West Somerset Railway.


West Somerset Railway - as I found out later, it is a historic railway in Great Britain, in County Somerset, leading from Bishops Lydeard to Minehead. The line is non-electrified, served by steam and diesel traction. It is the longest historic tourist rail in Great Britain (20 miles).  Its history dates back to the 1850s and 1860s, when the Bristol and Exeter Railway expanded the rail network to the south of the country. This reduced the importance of ports such as Watchet or Minehead. Therefore, it was decided with local support to build a branch of the Taunton line. The decision to build was made in 1856. The line was built in two stages: from Taunton to Watchet, and then to Minehead. The construction of the line was completed in 1874. The railway consists of 10 stations, and I came to one of them, located in Williton.


Williton station consists of many buildings that still remember its glory days. All thanks to careful behavior and maintenance. The main building still retains the original Italiante chimney, and inside is like entering into a time warp. It is believed that the original Bristol and Exeter signal box is the only one that has survived and is functional. The current steel footbridge, rescued from Trowbridge, County Wiltshire in the late 1980s, was restored and erected in 2011. It was located on the site of the original wooden bridge that was removed in the 1920s. The station is fully equipped, has shops with souvenirs, drinks. There is also a booking office that sells a full range of West Somerset train tickets. Trains, on the other hand, diversify the journey by offering themed meals such as fish and chips or themed travels like for example serial killings.


Entering the platform, you get the impression as if you have magically crossed the time barrier. Wooden, colorful buildings, decorations here and there in the form of old boxes, suitcases, milk bubbles, woven baskets - perfectly complement the whole. Walking men dressed in conductor costumes keep order, inform about the oncoming train and perfectly fit into this picture. They look like from a different era. Being there you must wait for the train. Feel the noise, the smell of smoke from a coal-burning chimney. The employees are dressed in ancient costumes. Only passengers somehow don't fit their outfit :)
I won't lie if I say I was captivated. Perhaps my passion for old things has its share in this. That is why everyone who has similar passion for history and can't pass by the monument indifferently - will be equally captivated. It's a strange and exciting feeling to be in other times, to fool your mind for a moment and forget where you come from.

Source:

www.west-somerset-railway.co.uk

www.visitsomerset.co.uk

 


Mawia się, że nie cel jest ważny, ale sama droga... W pełni się z tym zgadzam. Zwłaszcza, że pokonując drogę można przy okazji natknąć się na coś niecodziennego. Można odkryć coś zupełnie przypadkiem. Jeśli odważymy się zboczyć nieco z drogi, możemy niekiedy wkroczyć w zupełnie inny świat. Tak też było w moim przypadku.


Pewnego wiosennego dnia 2019 roku wyruszyłam w trasę. Była to wyprawa z kategorii - poznawanie bliższych i dalszych okolic mojego miejsca zamieszkania. Okazało się, że czasem nie trzeba daleko jechać, aby odkryć jakieś 'perełki'. 'Perełki' to dla mnie pojęcie często nie mające konkretnego określenia, nie da się ich przypisać do konkretnej kategorii. Są to po prostu widoki zapierające dech w piersiach, miejsca, których nie sposób zapomnieć, które wywołują uczucie ekscytacji - kiedy się je eksploruje. Dla każdego taka 'perełka' może oznaczać coś innego. Jesteśmy różni i zachwycają nas zupełnie różne widoki i to jest właśnie piękne. Świat i jego piękno nie zostanie przez nas pominięty.

Zbaczając z drogi - wkroczyłam w zupełnie inny świat. Do zmiany kierunku zachęcił mnie znak na którym widniało West Somerset Railway.


West Somerset Railway – jak się później dowiedziałam jest to zabytkowa linia kolejowa w Wielkiej Brytanii, w hrabstwie Somerset, prowadząca z Bishops Lydeard do Minehead. Linia jest niezelektryfikowana, obsługiwana przez trakcję parową i spalinową. Jest najdłuższą zabytkową koleją turystyczną w Wielkiej Brytanii (20 mil).

Jej historia sięga lat 50. i 60. XIX w, kiedy to przedsiębiorstwo Bristol and Exeter Railway rozbudowywało sieć kolei na południe kraju. Spowodowało to zmniejszenie znaczenia takich portów jak Watchet czy Minehead. W związku z tym postanowiono przy lokalnym poparciu wybudować odnogę linii z Taunton. Decyzja o budowie zapadła w 1856. Linię budowano w dwóch etapach: z Taunton do Watchet, a następnie do Minehead. Budowę linii zakończono w 1874.

Kolej liczy sobie 10 stacji, a ja trafiłam do jednej z nich, mieszczącej się w Williton.


Stacja Williton składa się z wielu budynków pamiętających jeszcze czasy jej świetności. Wszystko dzięki starannemu zachowaniu i konserwacji. Główny budynek nadal zachowuje oryginalny komin Italiante, a wewnątrz jest jak wejście w wypaczenie czasu. Uważa się, że oryginalna skrzynka sygnałowa Bristol i Exeter jest jedyną, która przetrwała i jest sprawna. Obecna stalowa kładka, uratowana z Trowbridge w hrabstwie Wiltshire pod koniec lat osiemdziesiątych, została odrestaurowana i wzniesiona w 2011 r. Usytuowano ją na miejscu oryginalnego drewnianego mostu, który został usunięty w latach dwudziestych XX wieku.

Stacja jest w pełni wyposażona, posiada sklepy z pamiątkami, napojami. Mieści się tak także biuro rezerwacji, które sprzedaje pełną gamę biletów kolejowych West Somerset. Pociągi natomiast urozmaicają podróż oferując tematyczne posiłki jak np fish and chips czy też tematyczne podróże jak np. seryjne morderstwa.


Wchodząc na peron odnosi się wrażenie, jakby w jakiś magiczny sposób przekroczyło się barierę czasu. Drewniane, kolorowe budynki, porozstawiane gdzieniegdzie dekoracje pod postacią starych skrzyń, walizek, baniek na mleko, wyplatanych koszyków - idealnie dopełniają całość. Przechadzający się mężczyźni ubrani w stroje konduktorów pilnują porządku, informują o nadjeżdżającym pociągu i świetnie wpasowują się w ten obrazek. Wyglądają jak z innej epoki.

Będąc tam koniecznie trzeba zaczekać na pociąg. Poczuć ten hałas, zapach dymu z komina opalanego węglem. Pracownicy ubrani są w starodawne stroje. Tylko pasażerowie jakoś nie pasują swoim strojem :)


Nie skłamię jeśli powiem, że byłam urzeczona. Być może swój udział w tym ma moje zamiłowanie do starych rzeczy. Dlatego też wszyscy, którzy mają podobne zamiłowania do historii i nie potrafią przejść obojętnie obok zabytku - będą tak samo urzeczeni. To dziwne a jednocześnie ekscytujące uczucie znaleźć się w innych czasach, oszukać na chwilę swój umysł i zapomnieć skąd się pochodzi.Żródło:

www.west-somerset-railway.co.uk

www.visitsomerset.co.uk#westsomersetrailway #travel #train #world #podróże #świat

10 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie