• Cataleya Art

Walk in time - for everyone sailing in the heart

'Navigators

Hard Graft

Sinew and Bone

Jolt of the Pick

Crack of the Hammer

Iron on Stone

Red Quantock

We Came and Went

Our Legacy

A Boat

Coming Clean

Through the Hill'


Poem for Albert Street Cutting, Bridgwater

Each city has many secrets. Finding them by chance, exploring them is a real treat for history lovers. I deeply believe that every piece of wood has a soul. It is the soul of olden times, the people who have put in an effort to create something and left it for posterity. Old things give us information about the old world. They sometimes convey the ideals that somebody once believed in. They are a bridge connecting us with the past.


The first words I saw above were engraved on wooden beams placed in a certain place on the channel connecting Bridgwater and Taunton in Albert Street Cutting. Each beam represents one verse. As it turned out, they are verses from a poem written by local people in cooperation with local writer Tony Charles. They were engraved with five-inch high letters by printer Adnrew Whittle. The project took place in 1996 and was amongst the first commissions along the River Parrett Trail, a new long distance path integrating public access, the local community, business development, the environment, green tourism and the arts and crafts. The philosophy of the arts programme within River Parrett Trail is to evoke and articulate the history of a place through the arts and to involve the community in a deeper understanding and connection with their surroundings. The groups of two or three words on each beam provide a percussive counterpoint to the walker’s tread along the towpath, calling up the skill and toil needed to create the deep cutting and tunnel, and echo its subsequent industrial use as a main freight route, before its current reinvention as a place for leisure and relaxation.


TheBridgwater and Taunton Canalwas constructed by engineer James Hollinsworth between 1824 and 1827.  It was extended into Bridgwaterby engineer Thomas Maddicks 1839 to 41.The impressiveAlbert Street Cuttingin Bridgwater has walls made of sandstone rubble, apart from a short section near West Street Bridge, which has been rebuilt with concrete blocks after a collapse in 1968. The horizontal and vertical timbers shown in the photo below were put in at this time to shore up the remaining walls.

Currently, the second beam is missing, and hence the second line of the poem. I have no information what exactly happened. As you know, after more than fifty years, it had the right to simply not withstand the pressure of time.


So I encourage you to walk in time. Maybe walking along the path by the canal you will be able to hear the spirit of ancient times, the sound of hammers nailing nails to the beams or the noise of boats once sailing there and the buzz of people for whom history and heritage they leave behind are very important.

Source:

http://offthebeatentrackinsomerset.blogspot.com

http://www.publicartonline.org.uk


 

" Żeglarze

Twardo zaszczepieni

Ścięgno i kość

Wstrząs kilofu

Pęknięcie młota

Żelazo na kamieniu

Czerwony Quantock

Przybyliśmy i odeszliśmy Nasze dziedzictwo Łódź

Płynie gładko

Poprzez wzgórze"


Wiersz dla Albert Street Cutting, Bridgwater


(jest to moje własne, luźne tłumaczenie, nie łatwo tłumaczyć wiersze, mam nadzieję, że główny wątek zawarłam właściwie ;))Każde miasto kryje w sobie wiele tajemnic. Natrafianie na nie przypadkiem, zgłębianie ich, to prawdziwa gratka dla miłośników historii. Głęboko wierzę, że każdy nawet kawałek drewna posiada duszę. Jest nią dusza dawnych czasów, ludzi, którzy włożyli wysiłek, aby coś stworzyć i zostawili to dla potomnych. Stare rzeczy przekazują nam informacje o dawnym świecie. Przekazują niekiedy ideały, w jakie kiedyś ktoś wierzył. Są mostem łączącym nas z przeszłością.


Słowa powyżej jako pierwsze zobaczyłam wyryte na drewnianych belkach umieszczonych w pewnym miejscu kanału łączącego Bridgwater i Taunton w Albert Street Cutting. Każda belka przedstawia jeden wers. Jak się okazało, są to wersy z wiersza napisanego przez miejscową ludność przy współpracy z lokalnym pisarzem Tonym Charlesem. Zostały one wyryte pięciocalowymi literami przez drukarza Adnrew Whittle'a. Projekt odbył się w 1996 roku i był jednym z pierwszych zleceń wzdłuż szlaku River Parrett, nowej ścieżki dalekobieżnej integrującej dostęp publiczny, społeczność lokalną, rozwój biznesu, środowisko, zieloną turystykę oraz sztukę i rzemiosło. Filozofią programu artystycznego w River Parrett Trail jest przywoływanie i artykułowanie historii miejsca poprzez sztukę oraz zaangażowanie społeczności w głębsze zrozumienie i połączenie z otoczeniem. Grupy dwóch lub trzech słów na każdej belce stanowią uderzający kontrapunkt dla stąpania pieszego wzdłuż ścieżki holowniczej, przywołując umiejętności i trud niezbędny do stworzenia głębokiego wykopu i tunelu, a także echo jego późniejszego przemysłowego zastosowania jako głównej trasy towarowej przed jego obecne odkrycie jako miejsce wypoczynku i relaksu.


Kanał Bridgwater i Taunton został zbudowany przez inżyniera Jamesa Hollinswortha w latach 1824–1827. Został on rozszerzony przez inżyniera Thomasa Maddicksa w latach 1839–41. Imponująca część ulicy Albert Street Cutting w Bridgwater ma ściany z gruzu piaskowcowego, z wyjątkiem krótkiego odcinka w pobliżu West Street Bridge, który został odbudowany betonowymi blokami po zawaleniu się w 1968 r. Poziomy i pionowy szalunek został w tym czasie umieszczony w celu podparcia pozostałych ścian.


Obecnie brakuje drugiej belki, a co za tym idzie drugiego wersu wiersza. Nie posiadam informacji co konkretnie się z nią stało. Jak wiadomo po ponad pięćdziesięciu latach miała prawo po prostu nie wytrzymać pod naporem czasu.


Zachęcam więc do spaceru w czasie. Może przechodząc ścieżką przy kanale uda się Wam usłyszeć ducha zamierzchłych czasów, dźwięk młotów przybijających gwoździe do belek albo szum pływających tam kiedyś łodzi i gwar ludzi, dla których bardzo duże znaczenie miała historia i dziedzictwo, które po sobie zostawiają.


Źródło:

http://offthebeatentrackinsomerset.blogspot.com

http://www.publicartonline.org.uk


#bridgwater #canalside #landscape #history #bankside #memory #heritage

19 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie