• Cataleya Art

VISION is not everything

'VISION

it's not everything,

it must be combined with the action,

it is not enough to stare at the stairs

we have to climb their steps.'

Vaclav HavelIt's the same as with the first step, it does not matter how you interpret it, whether it is for you steps, stairs or mountains ... Is your life is complicated or simple and ordinary as wire, there is no translation for lack of decision, because always it is possible to make changes. The stairs here are, of course, a metaphor for sometimes normal, everyday problems, and sometimes serious and significant changes in our lives. The stairs symbolize the process of making changes, as it is known, it has its end. It may seem that it scares us - contact with something new and unknown. Yes - it is new and unknown, but not necessarily bad or inappropriate for us and as we know this process will end and we will overcome these stairs. Maybe it is worth to face the problem, dilemma, make an important decision - imagine the stairs and take the first step. In my opinion, we can gain a lot, even if we know our capabilities, and above all, we will broaden their limits. I already have some stairs to overcome :) and You? :)


#thoughts #vision #step #stairs


"WIZJA

to nie wszystko,

trzeba ją połączyć z działaniem,

nie wystarczy wpatrywać się w schody

musimy wspinać się po ich stopniach."

Vaclav Havel To tak samo jak z dokonaniem pierwszego kroku, nie ma znaczenia jak to interpretujesz, czy są to dla Ciebie kroki, schody czy góry... Czy Twoje życie jest skomplikowane czy proste i zwyczajne jak drut, nie ma tłumaczenia dla braku decyzji, bo zawsze jest możliwość wprowadzenia zmian. Schody są tutaj oczywiście metaforą czasem normalnych, codziennych problemów, a czasem poważnych i znaczących zmian w naszym życiu. Schody symbolizują proces wprowadzania zmian, jak wiadomo ma on swój koniec. Może się wydawać, że nas to przeraża - obcowanie z czymś nowym i nieznanym. Owszem - jest to nowe i nieznane, ale niekoniecznie złe albo nieodpowiednie dla nas samych i jak wiadomo proces ten się zakończy a my pokonamy owe schody. Może warto więc stając przed problemem, dylematem, podjęciem ważnej decyzji - wyobrazić sobie schody i zrobić pierwszy krok. Moim zdaniem możemy wiele zyskać, chociażby poznamy swoje możliwości, a przede wszystkim poszerzymy ich granice. Ja mam już jedne schody do pokonania :) a Ty? :)


#myśli #wizja #krok #schody

1 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

READ MORE

Portrait photographer based in Somerset, UK

Portrait Photography

Family, Kids Photography

Maternity, Newborn Photography

Project, Commercial Photography

Capture the magic of the moment.

Frame your story.

© Copyright 2021 Cataleya Art and Photography

FIND ME HERE

  • Facebook
  • Instagram