• Cataleya Art

Respectful Sunday - weekly collection of motivational steps
Today, the last day of this cycle, the last day of the week, so let's accept it with humility..


Tomorrow is the first day of the rest of your life, get ready for it.


Today I suggest a quiet day. Somehow it happened that Sundays can be calm, less happens, everyone stitches somewhere at home or travels to a beautiful place to contemplate the views there. There is no such buzz as in the week. Let your inner Sunday be different, let something change inside you. Do everything differently today or do something that you have not done before.

In the culture I grew up in, Sunday was closely related to God. For everyone, however, God means something different, is perceived in a different way. I am not encouraging or discouraging here, it is a personal matter of each of us.


My relationship with God has been difficult and complicated, but I have never left permanently. God has always been there, even if he sometimes seemed somewhere else. Each of us must work our own way to the Creator, or to someone or something we believe in. Faith helps, but no one can impose it on us. It must flow from within us and be honest, only then it makes sense.'The height of foolishness is believing in God or the power that leads us just because someone told us to.

That is why we have the senses to receive information through them, we can see with our own eyes and feel with our own skin. That is why we have intelligence to understand. Everyone, however, must solve the puzzle alone '


Sophy BurnhamI called respectful Sunday today. Respect for what we believe and self-respect. Our relationship with ourselves is very important. We need to know and understand each other well, discover what is really inside us, remove all the masks we often put on. Then maybe we can discover the truth about ourselves. For such a meeting with each other we need loneliness, then we do not go before anyone, we do not adapt to anyone, there is only you and nobody else. Then you can hear your inner voice and discover the truth about yourself.

Often, we may not like it, the way we are, the way we live, the values ​​we confess. We meet ourselves and we don't want to be like that anymore. We are annoyed that we unnecessarily disturbed our peace, our ordinary everyday life. In fact, somewhere deep down we know that it was worth it.'Great happiness comes from heaven, true joy comes from effort'


Chinese proverb


Take yourself for a walk, mountain hike, walk on the beach at sunrise, commune with nature and search for yourself. Do anything to be with yourself and find out who you really are.

All your life, all the choices you make, the path you take - it's a matter of perception. the right look and approach. If you bet on failure in advance, you will definitely fail. However, if you believe in yourself and do not give up with every failure, you will eventually achieve the intended goal.

Life cannot be learned, there is no pattern for it. Life is working on yourself, overcoming adversities, crossing borders.


Believe - and you will achieve success.#motivation #inspiration #respectful #sunday #step #believe #search

Dziś ostatni dzień z tego cyklu, ostatni dzień tygodnia, warto więc przyjąć go z pokorą.


Jutro pierwszy dzień reszty twojego życia, przygotuj się na niego.


Dziś proponuję dzień wyciszenia. Jakoś tak się przyjęło, że niedziele bywają spokojne, mniej się dzieje, każdy zaszywa się gdzieś w domu albo podróżuje do pięknego miejsca, by tam w spokoju kontemplować widoki. Nie ma takiego gwaru jak w tygodniu. Niech i twoja wewnętrzna niedziela będzie inna, niech w twoim wnętrzu coś się zmieni. Zrób dziś wszystko inaczej niż dotychczas, albo zrób coś, czego jeszcze nie robiłeś.

W kulturze, w jakiej się wychowałam, niedziela ściśle związana była z Bogiem. Dla każdego jednak Bóg znaczy co innego, jest postrzegany w inny sposób. Nie namawiam tutaj ani nie zniechęcam, to osobista kwestia każdego z nas.


Moja relacja z Bogiem bywała trudna i skomplikowana, jednak nigdy nie odeszłam na stałe. Bóg zawsze był, nawet jeśli czasem wydawało się, że jest gdzieś dalej. Każdy z nas musi wypracować sobie własną drogę do Stwórcy, albo też do kogoś lub czegoś, w co wierzy. Wiara pomaga, ale nikt nie może nam jej narzucać. Musi ona płynąć z naszego wnętrza i być szczera, tylko wtedy ma sens."Szczytem głupoty jest wierzyć w Boga albo w siłę, która nas prowadzi, tylko dlatego, że ktoś nam kazał.

Po to mamy zmysły, żeby za ich pośrednictwem odbierać informacje, własnymi oczami widzimy, własną skórą czujemy. Po to zaś mamy inteligencję, żeby rozumieć. Każdy jednak musi rozwikłać łamigłówkę sam"


Sophy BurnhamDzisiejszą niedzielę nazwałam niedzielą pełną szacunku. Szacunku do tego, w co wierzymy oraz szacunku do samego siebie. Nasza relacja z nami samymi jest bardzo ważna. Musimy dobrze siebie poznać i zrozumieć, odkryć, co tak naprawdę jest w nas, zdjąć wszystkie maski, które często zakładamy. Wtedy być może uda nam się odkryć prawdę o nas samych. Do takiego spotkania ze sobą potrzebna jest nam samotność, wtedy przed nikim nie udajemy, do nikogo się nie dostosowujemy, jesteś tylko Ty i nikt więcej. Wtedy możesz usłyszeć swój wewnętrzny głos i odkryć prawdę o sobie.

Często może nam się to nie spodobać, jacy jesteśmy, jakie prowadzimy życie, jakie wyznajemy wartości. Spotykamy samego siebie i nie chcemy już tacy być. Wkurzamy się, że niepotrzebnie burzyliśmy nasz spokój, naszą zwykłą codzienność. Tak naprawdę jednak gdzieś w głębi duszy wiemy, że było warto."Wielkie szczęście przychodzi z nieba, prawdziwe radości biorą się z wysiłku"


przysłowie chińskieZabierz siebie na spacer, górską wędrówkę, spaceruj po plaży o wschodzie słońca, obcuj z naturą i szukaj samego siebie. Zrób cokolwiek, aby pobyć ze sobą i dowiedzieć się kim naprawdę jesteś.


Całe Twoje życie, wszystkie wybory jakich dokonujesz, droga jaką obierasz - to kwestia percepcji. odpowiedniego spojrzenia i podejścia. Jeśli z góry będziesz zakładał porażkę to na pewno Ci się nie uda. Jeśli jednak uwierzysz w siebie i nie będziesz się poddawał z każdym niepowodzeniem, to w końcu osiągniesz zamierzony cel.

Życia nie można się nauczyć, nie ma na niego schematu. Życie to praca nad sobą, pokonywanie przeciwności, przekraczanie granic.


Uwierz - a osiągniesz sukces.

#motywacja #inspiracja #szacunek #niedziela #krok #uwierz #szukaj10 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

READ MORE

Portrait photographer based in Somerset, UK

Portrait Photography

Family, Kids Photography

Maternity, Newborn Photography

Project, Commercial Photography

Capture the magic of the moment.

Frame your story.

© Copyright 2021 Cataleya Art and Photography

FIND ME HERE

  • Facebook
  • Instagram