• Cataleya Art

Motivational MONDAY - weekly collection of motivational steps
I've always collected words, motivational thoughts, anything that can inspire me. So I thought - why not share it, pass it on, motivate someone else ...

I have developed a WEEKLY COLLECTION OF MOTIVATIONAL STEPS, where every day can be a chance for a change, if only you let this change happen in your life.


Today is Monday - I called it Motivational Monday.

The beginning of the week is a good incentive to initiate changes. So let's start from today.


Have you ever wondered who you will be in a few years? What will your life be like? How would you like it to look? Have your plans and dreams come true? Do you live the way you always wanted to live? Or do you think that you still have time, that you still have time to implement your plans, you will still be who you always wanted to be? Regardless of what stage you are in - you can make a decision every day, you can take action whenever you want.


But...


What if you realized that now you can make your life bearable, or better yet - wonderful? What if you believe you can start changing your world every day and have an impact on what your day will be like?

What if you started today? Would you dare to change your life from today?


The recipe is simple - small steps - these are small changes, which in turn lead to large steps, increase distance, perspective, allow you to look differently.

What if you already made that one, small, first step today?

It is known that nothing will do itself, no one will take these steps for us, decisions, will not follow the path that we must first go to reach a certain breakthrough. All starts with a decision. One decision initiates another and leads to action. Action is the best gift you can give yourself.'Until a person fully engages, there is still hesitation, the possibility of withdrawal, inefficiency. For all manifestations of initiative (or creativity), one elementary truth is applied, the ignorance of which kills countless ideas and wonderful plans, and as soon as a person engages in something irrevocably, Providence also takes to work.

Things are happening so that there is one that would never have happened. With the decision comes a whole stream of events, mobilizing various coincidences, unexpected meetings and material assistance, which no one expected.'


W. H. Murray - Scottish mountaineer and writerToday, on this beginning Monday you have a lot of time to make it a special day - Monday full of motivation, to act, to create, to take the first step. It can be, for example, going out for a morning walk and admiring the fresh aroma of the nature, breaking flowers growing in the meadow or buying some little thing that we always liked.


Remember !
Take the first step today, even if it was a tiny step. Do something unpredictable, something that you haven't done for a long time or always wanted to do, and you didn't have the courage to do it.


Let yourself be motivated by the world around you, people, words, images, smells and emotions.

And tomorrow ...

another day to live,

more miles to go,

more moments to collect.


See you tomorrow !#motivation #inspiration #monday #becreative #steps #action


Od zawsze zbieram słowa, myśli motywacyjne, wszystko, co może mnie zainspirować. Pomyślałam sobie więc - dlaczego by się tym nie podzielić, nie przekazać dalej, nie zmotywować kogoś jeszcze...


Opracowałam TYGODNIOWĄ KOLEKCJĘ MOTYWACYJNYCH KROKÓW, gdzie każdy dzień może być szansą na zmianę, jeśli tylko pozwolisz tej zmianie zaistnieć w Twoim życiu.


Dziś jest Poniedziałek - nazwałam go Motywacyjnym Poniedziałkiem.

Początek tygodnia to dobra zachęta do zapoczątkowania zmian. Warto więc zacząć już od dziś.Czy zastanawiałeś/łaś się kiedyś, kim będziesz za kilka lat? Jak będzie wyglądało Twoje życie? Jak chciałbyś, aby wyglądało? Czy spełniły się Twoje plany i marzenia? Czy żyjesz tak, jak zawsze chciałeś żyć? Czy może myślisz, że masz jeszcze czas, że jeszcze zdążysz wprowadzić w życie swoje plany, jeszcze zdążysz być tym, kim zawsze chciałeś być? Niezależnie od tego, na jakim jesteś etapie - decyzję możesz podjąć każdego dnia, działanie możesz podjąć kiedykolwiek tylko zechcesz.


Ale...


Co jeśli zdałbyś sobie sprawę, że już teraz możesz uczynić swoje życie znośnym, albo jeszcze lepiej - wspaniałym? Co jeśli uwierzyłbyś, że możesz zacząć zmieniać swój świat każdego dnia i mieć wpływ na to, jaki będzie Twój dzień?

Co jeśli zacząłbyś właśnie dziś? Czy odważyłbyś się zacząć zmieniać swoje życie już od dzisiaj?


Recepta jest prosta - małe kroczki - to małe zmiany, a te z kolei prowadzą do dużych kroków, zwiększają dystans, perspektywę, pozwalają spojrzeć inaczej.

Co jeśli już dziś zrobiłbyś ten jeden, mały, pierwszy krok?

Wiadome jest, że nic samo się nie zrobi, nikt za nas nie podejmie tych kroków, decyzji, nie przejdzie tej drogi, którą na początku musimy przejść, aby dojść do pewnego przełomu. Wszystko zaczyna się od decyzji. Jedna decyzja zapoczątkowuje kolejną i prowadzi do działania. Działanie to najlepszy prezent jaki możesz sobie dać.


"Dopóki człowiek nie zaangażuje się bez reszty, wciąż istnieje w nim wahanie, możliwość wycofania się, brak skuteczności. Do wszystkich przejawów inicjatywy (albo kreatywności) stosuje się jedna elementarna prawda, której nieznajomość zabija niezliczone pomysły i wspaniałe plany i z chwilą, gdy człowiek zaangażuje się w coś nieodwołalnie, Opatrzność również zabiera się do pracy.

Dzieją się różne rzeczy, by zaistniała ta jedna, która w przeciwnym razie nigdy by się nie wydarzyła. Z podjętej decyzji wypływa cały strumień zdarzeń, mobilizujący rozmaite zbiegi okoliczności, nieoczekiwane spotkania i pomoc materialną, jakiej nikt się nie spodziewał"


W. H. Murray - szkocki pisarz i himalaista


Dziś, w ten rozpoczynający się Poniedziałek masz dużo czasu, aby sprawić, żeby był to wyjątkowy dzień - Poniedziałek pełen motywacji, do działania, do tworzenia, do zrobienia pierwszego kroku. Może to być chociażby wyjście na poranny spacer i zachwycenie się świeżym zapachem poranka, zerwanie kwiatów rosnących na łące czy kupienie sobie jakiegoś drobiazgu, który zawsze nam się podobał.


Pamiętaj !
Motywacja zaczyna się tak naprawdę w Tobie i jest to najprostsza z prawd, to Ty jesteś jej nośnikiem i bez Ciebie ona nie ma prawa zaistnieć.

Zrób dziś pierwszy krok, nawet jakby to był malutki krok. Zrób coś nieprzewidywanego, coś, czego dawno nie robiłeś albo zawsze chciałeś zrobić, a nie miałeś na to odwagi.


Daj się zmotywować otaczającemu Cię światu, ludziom, słowom, obrazom, zapachom czy emocjom.
A już jutro....

kolejny dzień do przeżycia,

kolejne kilometry do przejścia,

kolejne chwile do kolekcjonowania.


Do jutra !#motywacja #inspiracja #poniedziałek #bądźkreatywny #kroki #działanie


24 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

READ MORE

Portrait photographer based in Somerset, UK

Portrait Photography

Family, Kids Photography

Maternity, Newborn Photography

Project, Commercial Photography

Capture the magic of the moment.

Frame your story.

© Copyright 2021 Cataleya Art and Photography

FIND ME HERE

  • Facebook
  • Instagram