• Cataleya.

Mornings for which it's worth waking up/ Poranki, dla których warto się budzić

'Not without charms is this terrible world,

not without mornings,

for which it is worth waking up.'

W. Szymborska

The world is opposites, the world is good and evil, the world is winding roads and intricate corridors, and between all of this we ... The world is wisdom, memories, shelter, miracles, non-obviousness, and in all of this us... Regardless of what the world turned out for us, it is worth waking up for those mornings and for the sighs that another day can bring us ..

 

"Nie bez powabów jest ten straszny świat,

nie bez poranków,

dla których warto się budzić."

W. Szymborska

Świat to przeciwieństwa, świat to dobro i zło, świat to kręte drogi i zawiłe korytarze, a pomiędzy tym wszystkim my... Świat to mądrość, wspomnienia, schronienie, cuda, nieoczywistość, a w tym wszystkim my... Niezależnie od tego, jaki dla nas okazał się świat, warto się budzić dla tych poranków i dla westchnień jakie może nam przynieść kolejny dzień...

4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie