• Cataleya.

Sometimes life is not enough

'Sometimes life is not enough'

Lana Del Rey

Sometimes life is not enough to live, but so truly, experiencing it to the depths, enjoying every day and every moment of it. Without us, life doesn't make sense, without feelings, emotions, delight. Everyone runs somewhere, there is no time forever. We can't often enjoy what we have, enjoy ourselves, our loved ones, moments spent together, we are too busy, and yet there is nothing more valuable. Once we come to the conclusion that the most important value have moments that we experience truly and then memories of these moments. Of these, life is made up of these individual elements that make us ourselves if we truly surrender to them.

And what is your life stage at? Are you running somewhere without noticing the beauty around or are you just admiring the clouds of today? :)

It is never too late to live. The most important thing is to be aware of life and to be able to reconcile everyday duties that we will not avoid any more, with what is really important.

 

"Czasem życie nie wystarczy"

Lana Del Rey

Czasem życie nie wystarczy żeby żyć, ale tak prawdziwie, doświadczając go do głębi, ciesząc się każdym dniem i każdą jego chwilą. Bez nas życie nie ma sensu, bez uczuć, emocji, zachwytu. Każdy gdzieś pędzi, wiecznie nie ma czasu. Często nie potrafimy cieszyć się tym co mamy, cieszyć się samym sobą, swoimi bliskimi, chwilami spędzanymi razem, jesteśmy za bardzo zabiegani, a przecież nie ma nic cenniejszego.

Kiedyś dojdziemy do wniosku, że najważniejszą wartość mają chwile które przeżywamy prawdziwie a potem wspomnienia tych chwil. Z nich właśnie składa się życie, z tych pojedynczych elementów, które tworzą nas samych jeśli prawdziwie się im poddajemy.

A Ty na jakim jesteś etapie życia? Gonisz gdzieś nie zauważając piękna wokół czy właśnie podziwiasz chmury dzisiejszego dnia? :)

Nigdy nie jest za późno - by żyć. Najważniejsze to mieć świadomość życia i umieć pogodzić codzienne obowiązki, których i tak nie unikniemy, z tym co naprawdę ważne.

4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie