• Cataleya.

Opowieść się nie kończy, trwa poza kadrem./ The story doesn't end, it goes beyond the frame.


"Fotografować to wstrzymywać oddech, gdy wszystkie zmysły, talenty i umiejętności stają się jednością, by w ułamku sekundy zapisać uciekającą rzeczywistość"

Henri Cartier - Bresson

Pozornie fotografia może wydawać się trudną dziedziną sztuki, w pewnym sensie taka jest. Biorąc pod uwagę całą moją wiedzę jaką nabyłam dotychczas - mogę stwierdzić, że trudność zaczyna się tak naprawdę w nas. To my jesteśmy swoim własnym ograniczeniem, nasz umysł nim jest. To właśnie zrozumienie tego jest najważniejsze. Nie ogranicza nas model aparatu czy obiektywu, tudzież akcesoriów jakie posiadamy, ogranicza nas nasza wyobraźnia. Proste ?

Moja "fotograficzna droga " była bardzo kręta i zawiła, wszystkiego nauczyłam się praktycznie sama, przeczytałam wiele książek, czytałam mnóstwo stron internetowych poświęconych fotografii, magazynów fotograficznych, przestudiowałam historię fotografii, obejrzałam tysiące zdjęć...a i tak uważam, że wiele jeszcze przede mną. Jedno mogę stwierdzić - nauczyłam się bardziej rozumieć sztukę fotografii. Nie wystarczy po prostu pstrykać... trzeba to poczuć i jak to powiedział Cartier - Bresson - trzeba zespolić w sobie wszystko by w tym jednym ułamku sekundy wyrazić samego siebie.

Wybierajmy więc kręte i nieznane drogi i ścieżki, podejmujmy wyzwania, nadawajmy sens temu co widzimy i RYZYKUJMY !

 

"To photograph is to hold one's breath, when all faculties converge to capture fleeting reality. It is at that moment that mastering an image becomes a great physical and intellectual joy."

Henri Cartier - Bresson

Seemingly photography may seem like a difficult field of art, in a sense it is. Taking into account all my knowledge I have acquired so far - I can say that the difficulty really begins in us. We are our own limit, our mind is. Understanding of this is most important. We are not limited by the model of the camera or lens, or accessories we have, we are limited by our imagination. Simple ?

My "photographic road" was very winding and intricate, I learned everything almost by myself, I read a lot of books, read a lot of websites devoted to photography, photographic magazines, studied the history of photography, watched thousands of photos...and I think still much before me. One thing I can say - I've learned to understand more the art of photography. It's not enough to just snap ... you have to feel it and as Cartier - Bresson said - you have to combine everything in yourself in this one fraction of a second to express yourself.

So let us choose winding and unknown roads and paths, let us challenge ourselves, give sense to what we see and RISK!

17 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie